Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

jak zobowiązać osobę uzależnioną do podjęcia leczenia odwykowego?


O zastosowaniu wobec osoby uzależnionej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego stanowi sąd rejonowy. Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

  1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu

  2. wezwanie nas rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie

  3. skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

  4. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

    Postępowanie powyższe dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.

    Przesłanki do wdrożenia takiego postępowania określa art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazując osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny...

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego stosowana na podstawie ustawy często nie jest właściwie rozumiana. Najwięcej nieporozumień związanych jest z oczekiwaną skutecznością jej wdrożenia, ponieważ postanowienie o zobowiązaniu do leczenia zapada w trybie nieprocesowym i nie nosi charakteru wyroku sądowego-sankcji karnej. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne... art.21 ustawy.

Funkcja społeczna instytucji zobowiązania do leczenia jest funkcją polegającą na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie przymusu prawnego.