Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co uważa się za dochód rodziny?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów , wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujacych i gospodarujących, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku , bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
pomniejszony o:
1.miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
2.składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz ubezpieczenie społeczne
3.kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób