Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]
Nieprawidłowy typ pliku.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak założyć firmę?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( termin uzyskania wpisu 14 dni od dnia zgłoszenia ). Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu .

Osoba chcąca podjąć działalność powinna udać się do Urzędu i wypełnić zgłoszenie , które powinno zawierać następujące dane :

1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania- również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego ,oddziału lub innego miejsca

 3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

4) Wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

Zgłoszenie podlega opłacie w w kwocie 100,- zł

Przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej może złożyć również wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON ) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP-1 .

Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, a w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą sie posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Zakład główny, oddział oraz inne stałe miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę powinny być oznaczone na zewnątrz . Oznaczenie powinno zawierać oznaczenie przedsiębiorcy ( imię i nazwisko, nazwę firmy )  oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej .

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i Zakładzie ubezpieczeń społecznych