Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2018-04-30)

 ZARZĄDZENIE NR 99/2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych.”

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018, poz.450) ,uchwały Nr LIII/459/17  Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018, Uchwały Nr LVII/525/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2018r. zmieniającej uchwałę Nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018 oraz Uchwały Nr LXI/551/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniającej uchwałę Nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych.”
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450) realizujące statutowe zadania w zakresie tematycznym niniejszego konkursu.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1)    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej,
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Środy Śląskiej 
Adam Ruciński
 

 

 

Załącznik do Zarządzenia:

treść ogłoszenia pobierz

Dokumenty do pobrania:

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania