Drukuj

Nabór wniosków mieszkaniowych

(2018-04-19)

W terminie do dnia 30 maja 2018r. zostanie sporządzony projekt listy osób zakwalifikowanych do wskazania lokalu mieszkalnego. Projekt listy zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej w tut. wydziale na okres 14 dni. W tym terminie Burmistrz przyjmuje od wnioskodawców pisemne zastrzeżenia do projektu listy.

 

Dla wniosków złożonych po 15 maja ale nie później niż do 15 listopada 2018r. sporządzony będzie projekt listy osób zakwalifikowanych do wskazania lokalu mieszkalnego w terminie do 30 listopada 2018r. Projekt listy zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej w tut. wydziale na okres 14 dni. W tym terminie Burmistrz przyjmuje pisemne zastrzeżenia do projektu listy.

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wskazania lokali mieszkalnych będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca roku następnego.

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXVIII/313/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017r. zmieniającą uchwałę nr XXXVI/280/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Środa Ślaska (tutaj)