Drukuj

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

(2018-04-12)

ZARZĄDZENIE NR 86/2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 12.04.2018r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2018, poz. 450) zarządza się, co następuje:


§1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w obszarze: Upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze względu na to, że:
1)    na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wydawnictw" nie wpłynęła żadna oferta
2)    oferty złożone  na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – pozostałe formy" nie spełniły  wymogów zawartych w ogłoszeniu.


§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej oraz na stronie internetowej Urzędu www.srodaslaska.pl.


§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości  i Współpracy z NGO.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. wyżej ustawy organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs z powodu braku ofert oraz jeżeli  żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu. W ramach ogłoszonego Zarządzeniem nr 55/2018   z dnia 14 marca 2018  otwartego konkursu ofert wpłynęło:
•    0 ofert - na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wydawnictw" ,
•    4 oferty na zadanie  pn. . „Upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – pozostałe formy", z czego :
3 oferty zostały odrzucone na etapie oceny formalnej,
1 oferta na etapie oceny merytorycznej.

 


Burmistrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński