Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-04-12)

Zarządzenie Nr  85//2018
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 12.04.2018r.w sprawie ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2018 poz. 450) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  zarządza się, co następuje:


§ 1.Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadania publicznego w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych” w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano następujący podmiot:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Środzie Śląskiej
kwota dotacji :  11.000,00 zł


§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
Oferent spełnił wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr  56/2018 z dnia  14 marca 2018r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”.
W wyniku ogłoszenia konkursu na realizację zadania  publicznego  wpłynęła 1 oferta, która została przeznaczona do realizacji zadania publicznego w ramach wsparcia.


 

Burmstrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński