Drukuj

VII edycja „Aktywnych”

(2018-04-11)

Rusza siódma edycja programu grantowego "Aktywni na Ziemi Średzkiej", organizowanego przez Gminę Środa Śląska. Nabór wniosków potrwa do 9 maja br.

CEL PROGRAMU

W ramach programu grantowego "Aktywni na ziemi średzkiej" wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wsparcie rzeczowe polega na zakupie, a następnie przekazaniu środków rzeczowych niezbędnych do realizacji projektu w postaci materiałów budowlanych, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług.

Wartość grantu rzeczowego wynosi od 1000,00 PLN do 8000,00 PLN brutto wyceniona zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi

Projekty muszą zakładać minimum jeden z określonych celów programu:

1. Pobudzenie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do organizowania się i tworzenia inicjatyw społecznie użytecznych.
2. Promocja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania zasobów materialnych na potrzeby społeczności lokalnych.
3. Poprawa standardów życia w gminie.
4. Rozwój przedsiębiorczości i kapitału społecznego na obszarach wiejskich.
5. Promocja dobrych praktyk związanych z pobudzeniem aktywności organizacji z terenu gminy Środa Śląska w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

DLA KOGO?

Konkurs skierowany dla organizacji pozarządowych, grup lokalnych aktywistów/działaczy, rad sołeckich, grup nieformalnych działających na obszarze gminy Środa Śląska. Regulamin programu i dokumentacja niezbędna do przygotowania i złożenia wniosków znajduje się na stronie internetowej www.srodaslaska.pl (poniżej)

Nabór wniosków projektowych trwa od dnia 11.04.2018 r. do dnia 9.05.2018 r. do godziny 15:00. Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Liczy się data wpływu wniosku do biura Operatora Programu, Gmina Środa Śląska Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska z dopiskiem program grantowy „Aktywni na Ziemi Średzkiej”.


Dodatkowych informacji o programie grantowym udziela:

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska pokój 8B
e-mail: fundusze@srodaslaska.pl lub promocja@srodaslaska.pl, tel. 71/3960777 lub tel. 71/3960767

Załączniki:

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 2 - wniosek
Załącznik nr 3 - karta oceny formalnej
Załącznik nr 4 - karta oceny merytorycznej
Załącznik nr 5 - wz
ór umowy
Załącznik nr 6 - wzór sprawozdania
szablon budżetu projektu