Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-04-09)


Zarządzenie Nr 81/2018
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 09.04.2018r.

w sprawie ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze :Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych”
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadania publicznego w obszarze: Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych” w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano następujący podmiot:


Polski Związek Wędkarski  Okręg we Wrocławiu
kwota dotacji :  12.000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
Oferent spełnił wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr  54/2018 z dnia  9 marca 2018r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze: Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych”
W wyniku ogłoszenia konkursu na realizację zadania  publicznego  wpłynęła 1 oferta, która   została przeznaczona do realizacji w ramach wsparcia.

 

Burmstrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński