Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2018-03-09)

ZARZĄDZENIE NR 54/2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 9 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w roku 2018 w obszarze:  Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych” Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.1817 ze zm.) ,uchwały Nr LIII/459/17  Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018  oraz Uchwały Nr LVII/525/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2018r. zmieniającej uchwałę Nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2018,  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w  roku 2018 w obszarze: Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych” 
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) realizujące statutowe zadania w zakresie tematycznym niniejszego konkursu.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1.    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
2.    w Biuletynie Informacji Publicznej,
3.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

W związku z realizacją  Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r. (Uchwała Rady Miejskiej  w Środzie Śląskiej nr LIII/459/17 z dnia 29 listopada 2017r., Uchwała Nr LVII/525/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  z dnia 28 lutego 2018r. ) zachodzi konieczność wydania zarządzenia w powyższej sprawieBurmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński
 

 

Załącznik do Zarządzenia  

treść ogłoszenia

Dokumenty do pobrania:

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania