Drukuj

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

(2018-03-01)

Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z gminnej kotłowni na olej opałowy, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz ogólnodostępną poczekalnię i w.c. Okres najmu: czas nieoznaczony od daty podpisania umowy. Przewidywana data zawarcia umowy 1.04.2018 r.

Ustala się wywoławczą stawkę czynszu w kwocie 14 zł/m² plus obowiązujący podatek vat. Minimalne postąpienie wynosi 1,0 zł/m².

Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Ślaskiej przy ul. Plac Wolności 1 w sali konferencyjnej w dniu 23.03.2018 r. o godz.11.00.

 2. Wadium w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Środa Śląska: Bank PKO BP O/Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 najpóźniej do dnia 20.03.2018 r.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia.

 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu oraz z treścią umowy na dostawę ciepła, które nie podlegają negocjacjom.

 6. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w wyznaczonym terminie.

 7. Najemca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie najmu w tym obowiązujący podatek od nieruchomości.

 8. Najemca będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu zużycia prądu, wody w oparciu o wskazania liczników i stawkę u dostawców.

 9. Najemca będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu dostawy ciepła do celów grzewczych zgodnie z „Regulaminem dostawy i rozliczenia ciepła” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 82/2003 Burmistrza Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 17.06.2003 r. oparciu o ustalone opłaty zaliczkowe na dany sezon grzewczy.

 10. Najemca będzie zobowiązany do zwarcia z Wynajmującym umowę na dostawę ciepła na powierzchnię ogrzewalną 44,12 m², co wynika z powierzchni użytkowej lokalu 25,65 m² oraz udziału w ogrzewaniu części wspólnych (poczekalnia , wc) z uwzględnieniem współczynnika korytarzowego 1,72.

 11. Najemca będzie zobowiązany do zwarcia we własnym zakresie umowy o odbiór odpadów.

 12. Do czynszu najmu doliczony będzie obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

 13. Należność z tytułu najmu Najemca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Środa Śląska wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Gminy.

 14. Należność za zużycie energii elektrycznej i wody naliczana będzie na podstawie wskazań liczników i płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 15. W trakcie najmu wysokość czynszu będzie podlegać waloryzacji w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS.

 16. Zastrzega się sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 17. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.srodaslaska.pl, przez 7 dni.

 18. W sprawach nieregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).