Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-02-26)ZARZĄDZENIE NR 37/2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 26.02.2018r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze  upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:
Oferenci spełnili wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr 16/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.
W wyniku ogłoszenia konkursu  na zadania publiczne wpłynęły 2 oferty, które zostały przeznaczone do realizacji zadań publicznych w ramach wsparcia.


     

 

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński

 

Załącznik do Zarządzenia  nr 37/2018
Burmsitrza Środy Śląskiej
z dnia 26.02.2018


 

 


Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert 
w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

 

Lp.

 Nazwa oferenta

Miejscowość

Forma prawna organizacji

Tytuł zadania publicznego

Kwota wnioskowana z oferty

( w zł )

Kwota przyznanej dotacji
( w zł)

Zadanie Nr 10 pn.  Całoroczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Środa Śląska.

1

Glory Środa Śląska Boks/Kickboxing

Środa Śląska

Stowarzyszenie

Trening boksu i kickboxingu bez ograniczeń

1950,00 zł

1.950,00 zł

Zadanie nr 14 pn. Całoroczne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami boksu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska

2

Glory Środa Śląska Boks/Kickboxing

Środa Śląska

Stowarzyszenie

Trening boksu i kickboxingu w Środzie Śląskiej 

4000,00 zł

4.000,00 zł