Drukuj

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

(2018-02-21)

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) Gmina Środa Śląska ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-289/18 dla poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Ogłoszenie o naborze - pdf (link)

Ogłoszenie o naborze - doc (link)

Załącznik nr 1 - doc (link)