Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2018-02-13)

OGŁOSZENIE
Burmistrza Środy Ślaskiej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x110kV
relacji PRZYBKÓW - KĄTY WROCŁAWSKIE - KLECINA


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Środy Śląskiej zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej Uchwały Nr LIV/494/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x110kV relacji PRZYBKÓW - KĄTY WROCŁAWSKIE – KLECINA. Granice obszaru objętego zmianą zawiera załącznik                do ww. uchwały.

Zgodnie  z  art.  39  ust.  1  w  związku  z  art.  54  ust.  2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405             ze zmianami) Burmistrz Środy Śląskiej podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska w godzinach pracy Urzędu.

Do opracowanych projektów dokumentów mogą być składane wnioski na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zmianami). Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednim opatrzeniu ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy um@srodaslaska.pl w terminie do dnia 9.03.2018 r.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Środy Śląskiej.

Wniosek powinien także zawierać oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania
i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania zmiany ww. planu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zmianami).