Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2018-02-13)

OGŁOSZENIE
Burmistrza Środy Śląskiej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Środy Ślaskiej zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej Uchwały Nr LI/436/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska, przyjętego uchwałą Nr LVI/510/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. Granice obszaru objętego zmianą zawiera załącznik do ww. uchwały.

Zgodnie  z  art.  39  ust.  1  w  związku  z  art.  54  ust.  2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Burmistrz Środy Śląskiej podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania do ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Śląska, jako dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
w godzinach pracy Urzędu.

Do opracowanych projektów dokumentów mogą być składane wnioski na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zmianami). Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednim opatrzeniu ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy um@srodaslaska.pl w terminie do dnia 9.03.2018 r.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Środy Śląskiej.

Wniosek powinien także zawierać oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania
i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania zmiany ww. Studium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zmianami).