Drukuj

Zgłaszanie kandydatur na członka komisji konkursowej

(2018-02-07)


RPO. 524.3.2018Komunikat Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 7 lutego 2018r.


w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018 pn. „Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”


Działając na podstawie art. 15 ust 2a, 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.1817 późn. zm.) oraz uchwały nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 Burmistrz Środy Śląskiej zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w roku 2018 w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018 pn. „Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”


Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Środa Śląska lub działającej na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, adres siedziby oraz Nr KRS organizacji pozarządowej, imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej, adres zamieszkania oraz telefonu kontaktowego kandydata.
Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres: rafal.ratuszniak@srodaslaska.pl edg@srodaslaska.pl ,faxem (71) 3173405, osobiście lub pocztą na adres: 55-300 Środa Śląska, pl. Wolności 5, do dnia  14 lutego 2018r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej). 

Burmistrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński