Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2018-02-02)

ZARZĄDZENIE NR 26/2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 2 lutego 2018r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pn. „Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji piłki ręcznej”

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm.), uchwały nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pn. „Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji piłki ręcznej”

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zm.) realizujące statutowe zadania w zakresie tematycznym niniejszego konkursu.

4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:

1)      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej,

2)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

3)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Uzasadnienie


W związku z realizacją Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LIII/459/17 z dnia 29 listopada 2017r.), oraz w związku z niewyłonieniem oferentów na realizację ww. zadań publicznych zachodzi konieczność wydania zarządzenia w powyższej sprawie


Burmistrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński

Załącznik do zarządzenia:

treść ogłoszenia  pobierz

Dokumenty do pobrania:

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania