Česka verzeEnglish versionDie deutsche FassungWersja rosyjska [ru]

Oferta inwestycyjna

 >  Oferta inwestycyjna > Co oferujemy > Przedsiębiorcy

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 172/3, AM-2 o pow. 0,1709 ha położona we wsi Szczepanów uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00041020/2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona w południowej części miejscowości przy ul. Średzkiej. Teren działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe otoczenie od strony wschodniej stanowi działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi, z pozostałych stron działka graniczy z działkami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi, dojazd zostanie zapewniony poprzez ustanowienie nieodpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej na rzecz obecnego i każdoczesnego właściciela działki nr 172/3, AM-2 o pow. 0,1709 ha polegającej na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 172/4, stanowiącą własność gminy Środa Śląska.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 50.900,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00041020/2 są wolne od wpisów.

 

załącznik graficzny - mapa

 

 

2. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 200/4, AM-2 o pow. 0,1100 ha położona we wsi Rzeczyca uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00035293/1, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczyca pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona w centralnej części miejscowości przy ul. Środkowej. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych, w bliskim sąsiedztwie znajduje się kościół. Działka jest nieogrodzona, teren działki płaski porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą i krzewami, nieuporządkowany. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 32.300,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00035293/1 są wolne od wpisów.

 

załącznik graficzny - mapa

 

 

3. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 140/9, AM-2 o pow. 0,1364 ha położona we wsi Brodno uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00039674/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Brodno pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie w układzie wolnostojącym, zabudowę zagrodową i agroturystykę.

 

Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych, wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od strony wschodniej działka graniczy z lokalną droga gminną o niski natężeniu ruchu. Działka ma kształt zbliżony do trapezu. Teren działki porośnięty jest dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia trenu tj. prąd, woda telefon poprowadzone są w drodze stanowiąca działkę nr 165/2. Studzienka kanalizacji sanitarnej znajduje się w odległości ok 5 m na działce sąsiedniej nr 195/2.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 39.872,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów.


załącznik graficzny - mapa

 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

 

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 16 marca 2017 roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 10 marca 2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 lub w kasie tut. Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 5 do godz. 1300 położonej na parterze budynku (za datę uznaje się datę stempla na dowodzie wpłaty).

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

 

o g ł a s z a

 

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 140/12, AM-1 o pow. 0,1742 ha położona we wsi Brodno uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00039674/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Brodno pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w układzie wolnostojącym, zabudowę zagrodową i agroturystykę.


Działka położona w północno-zachodniej części wsi. Nieruchomość położona jest na obrzeżach wsi, w odległości ok. 1,2 km od wałów rzeki Odra. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych, wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od strony wschodniej działka graniczy z lokalną droga gminną. Od strony południowej i zachodniej działka graniczy z działką nr 140/11 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową do nowowydzielonych działek. Działka położona jest w otoczeniu terenów niezabudowanych, ma kształt zbliżony do trapezu. Teren działki porośnięty jest dziko rosnąca roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia trenu tj. prąd, woda telefon poprowadzone są w drodze stanowiąca działkę nr 165/2. Studzienka kanalizacji sanitarnej znajduje się w odległości ok 5 m na działce sąsiedniej nr 195/2.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 36.360 zł.

Wadium wynosi 5.000 zł.

 

 

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów.


2. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 140/14, AM-1 o pow. 0,1654 ha położona we wsi Brodno uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00039674/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Brodno pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w układzie wolnostojącym, zabudowę zagrodową i agroturystykę.


Działka położona w północno-zachodniej części wsi. Nieruchomość położona jest na obrzeżach wsi, w odległości ok. 1,2 km od wałów rzeki Odra. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych, wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od strony wschodniej działka graniczy z lokalną droga gminną. Od strony południowej i zachodniej działka graniczy z działką nr 140/11 stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową do nowowydzielonych działek. Działka położona jest w otoczeniu terenów niezabudowanych, ma kształt zbliżony do trapezu. Przez działkę (wzdłuż jej południowej granicy) przeprowadzona jest kanalizacja sanitarna wraz ze studzienką kanalizacyjną. Pozostałe sieci uzbrojenia trenu tj. prąd, woda telefon poprowadzone są w drodze stanowiąca działkę nr 165/2.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 34.500 zł.

Wadium wynosi 5.000 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00041020/2 są wolne od wpisów.

 

 

 


Z uwagi na negatywny wynik drugiego przetargu obniżona zostaje cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości do trzeciego ustnego przetargu ustnego nieograniczonego o 40% w stosunku do cen wywoławczych z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.


 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 16 marca 2017 roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić do dnia 10 marca 2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

 

 

 

 

 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

 

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

 

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.

 

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl.

- załacznik graficzny - mapa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 44/1, AM-13 o pow. 17 443 m2 położona przy ul. Na Polance. Działka położona w północnej części Środy Śląskiej, dojazd do działki drogą gruntową prowadzącą od ul. Kolejowej. Kształt działki jest nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie, uzbrojenie terenu nie bezpośrednie – sieci przebiegają wzdłuż ulicy Kolejowej.

Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa o charakterze usługowym - magazyny i hale produkcyjne oraz tereny niezabudowane – parki, łąki, zielone skwery. Działka znajduje się pomiędzy rzeką Młynówka i rzeką Średzka Woda. Aktualnie teren działki wykorzystywany jest jako teren rekreacyjny – boisko do piłki nożnej.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej dla w/w działki prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00041251/0.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu w/w działki wynosi - 1.318.800,00 zł.

Wadium wynosi - 131.880,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek

VAT w wysokości 23 %

W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń.

Dział III i IV KW nr WR1S/00041251/0 wolne od wpisów.

 

Z uwagi na negatywny wynik pierwszego przetargu obniżona zostaje cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości do drugiego ustnego przetargu ustnego nieograniczonego o 30%.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/188/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 293, poz. 3240 z 12.11.2008r.) w/w działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem (4MWn). Działka położona jest w strefie ''K'' ochrony krajobrazu kulturowego i strefie ochrony zabytków archeologicznych.

 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MWn obowiązują ustalenia:

  1. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie może przekroczyć 50%,

  2. co najmniej 25% powierzchni terenu należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

  3. liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać czterech, w tym użytkowe poddasze,

  4. dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 35o- 45o, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,

  5. dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,

  6. dopuszcza się wzbogacenie formy dachu dwuspadowego poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn,

  7. dopuszcza się dachy płaskie dla zespołów zabudowy realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej,

  8. wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 15 m,

  9. należy zapewnić stanowiska postojowe na terenie zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m2 p.u. usług.

 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu,

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

 

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 21 kwietnia 2017r. o godz. 12-tej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić do dnia 14 kwietnia 2017r. na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 1300 (za datę uznaje się datę stempla na dowodzie wpłaty).

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu do 3 dni od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl .

- załącznik graficzny - mapa

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 125/3, AM-2 o pow. 0,1547 ha położona we wsi Juszczyn uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040481/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo-gospodarczą.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona we wschodniej części miejscowości. Na terenie działki znajdują się samosiewy sosen bez wartości użytkowej oraz zdziczałe drzewa owocowe. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa, tereny PGR oraz tereny niezabudowane (boisko wiejskie). Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 34.650,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040481/4 są wolne od wpisów.

 

2. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 125/4, AM-2 o pow. 0,1001 ha położona we wsi Juszczyn uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040481/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo-gospodarczą.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona we wschodniej części miejscowości. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa, tereny PGR oraz tereny niezabudowane (boisko wiejskie). Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, dojazd będzie zapewniony poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności na działce nr 200/7, stanowiącej własność Gminy Środa Śląska.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 22.950,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040481/4 są wolne od wpisów.

 

 

3. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 125/5, AM-2 o pow. 0,1001 ha położona we wsi Juszczyn uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040481/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo-gospodarczą.

 

Działka położona we wschodniej części miejscowości ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, położonego dłuższym bokiem równolegle do drogi dojazdowej. Między drogą a działką znajduje się rów melioracyjny. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa, tereny PGR oraz tereny niezabudowane (boisko wiejskie). Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Na granicy działki – wzdłuż drogi oraz wzdłuż wschodniej granicy rosną drzewa. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 24.525,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040481/4 są wolne od wpisów.

 

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 256/3, AM-1 o pow. 0,1497 ha położona we wsi Ciechów uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00035317/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w układzie wolnostojącym, zabudowę zagrodową i agroturystykę.

 

Działka położona w północnej części miejscowości ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni nieutwardzonej, odchodzącej od głównej drogi miejscowości, stanowiącej drogę dojazdową ze strony Środy Śląskiej. Posesja jest częściowo ogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Na działce znajdują się zdziczałe drzewa owocowe.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 33.525,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00035317/6 są wolne od wpisów.

 

 

5. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 902/7, AM-2 o pow. 0,1262 ha położona we wsi Szczepanów uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00041020/2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka położona w zachodniej części miejscowości ma kształt regularny. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa oraz tereny niezabudowane (przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, nieutwardzoną, a następnie drogą o nawierzchni utwardzonej – częściowo z kostki, częściowo asfaltowej. Posesja jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 30.900,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00041020/2 są wolne od wpisów.

 

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 11 stycznia 2017r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego została obniżona o 25% w stosunku do cen wywoławczych z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 31 marca 2017 roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 24 marca 2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl.

 

- załącznik graficzny - mapa Juszczyn

- załącznik graficzny - mapa Ciechów

- załącznik graficzny - mapa Szczepanów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/2, AM-1 o pow. 0,1030 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona w południowej części miejscowości. Terenie działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe otoczenie od strony południowej stanowi działka wewnętrzna dojazdowa (nieutwardzona gruntowa) do nowo wydzielanych działek. Od strony wschodniej i zachodniej działka graniczy z działkami niezabudowanymi. Teren działki porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia terenu tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna poprowadzone są w drodze stanowiącej działkę nr 121/14.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 32.064,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040469/4 są wolne od wpisów.

 

 

2. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/3, AM-1 o pow. 0,1000 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona w południowej części miejscowości. Terenie działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe otoczenie od strony południowej stanowi działka wewnętrzna dojazdowa (nieutwardzona gruntowa) do nowo wydzielanych działek. Od strony wschodniej i zachodniej działka graniczy z działkami niezabudowanymi. Teren działki porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia terenu tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna poprowadzone są w drodze stanowiącej działkę nr 121/14.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 31.130,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040469/4 są wolne od wpisów.

 

 

3. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/4, AM-1 o pow. 0,1077 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona w południowej części miejscowości. Terenie działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe otoczenie od strony południowej stanowi działka wewnętrzna dojazdowa (nieutwardzona gruntowa) do nowo wydzielanych działek. Od strony wschodniej i zachodniej działka graniczy z działkami niezabudowanymi. Teren działki porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia terenu tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna poprowadzone są w drodze stanowiącej działkę nr 121/14.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 33.527,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów.

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/11, AM-1 o pow. 0,1053 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

 

Działka ma kształt nieregularny czworokąta położona w południowej części miejscowości. Terenie działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe otoczenie od strony północnej i zachodniej stanowi działka wewnętrzna dojazdowa (nieutwardzona gruntowa) do nowo wydzielanych działek. Od strony wschodniej graniczy z działkami niezabudowanymi. Teren działki porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia terenu tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna poprowadzone są w drodze stanowiącej działkę nr 121/14.

 

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 32.780,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów.

 

 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

 

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 6 kwietnia 2017 roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 30 marca 2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl. 

 

- załącznik graficzny - mapa Przedmościa