Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-01-31)

 ZARZĄDZENIE NR  25/2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia  31.01.2018r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze  upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia pobierz

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaUzasadnienie:
Oferenci spełnili wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.
W wyniku ogłoszenia konkursów na zadania publiczne wpłynęło 5 ofert, z czego:
-1 oferta została odrzucona z przyczyn merytorycznych,
- 4  oferty zostały przeznaczone do realizacji zadań publicznych w ramach wsparcia.


     

 

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński