Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2018-01-30)

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce oraz wsi Cesarzowice


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz w nawiązaniu do uchwał:
1 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej XLI/341/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce;
2. Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej XLI/340/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, w godzinach od 10ºº do 14ºº. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej o godz. 14ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy opizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Środy Śląskiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2018 r.