Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-01-12)

ZARZĄDZENIE NR10/2018
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ

z dnia  12.01.2018r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze  upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2018.Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze  upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.     pobierz

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
Oferenci spełnili wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr 250/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.
W wyniku ogłoszenia konkursów na zadania publiczne wpłynęło 12 ofert, z czego:

- 2 oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych,
- 10  ofert zostało przeznaczonych  do realizacji zadań publicznych w ramach wsparcia.
     

 

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński