Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-01-11)

  Zarządzenie Nr 9/2018
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 1101.2018r.

w sprawie ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy,
w tym profilaktyka uzależnień w roku 2018


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz.1817 ze  zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)   zarządza się, co następuje:

§ 1.Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadania publicznego w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień w roku 2018 w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano następujący podmiot:

Towarzystwo Salezjańskie Dom „Świętego Krzyża”
kwota dotacji :  2000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:
Oferent spełnił wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr  251/2017 z dnia  30 listopada 2017r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień w roku 2018.
W wyniku ogłoszenia konkursu na realizację zadania  publicznego  wpłynęła 1 oferta, która   została przeznaczona do realizacji zadania publicznego w ramach wsparcia.


 

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński