Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2018-01-10)


 

 Zarządzenie Nr 8/2018
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia  10.01.2018r.

 

 

 w sprawie ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2018 pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w w wieku emerytalnym”

 

 

 


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  zarządza się, co następuje:

 

 

 


§ 1.Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadania publicznego w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2018 pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym”  w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano następujący podmiot:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Środzie Śląskiej

 

 

 


kwota dotacji :
2150,04 zł

 

 

 


§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
Oferent spełnił wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr  252/2017 z dnia  30 listopada 2017r.  o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2018 pn.„Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w w wieku emerytalnym”
W wyniku ogłoszenia konkursu na realizację zadania  publicznego  wpłynęły 2 oferty, z czego 1  została przeznaczona do realizacji zadania publicznego w ramach wsparcia.

 

 

 

Burmistrz Środy Śląskiej

 

 

 

Adam Ruciński