Drukuj

Ogloszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2018-01-12)

 

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność gminy Środa Śląska 


 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Wolności 6 w Środzie Śląskiej na działce nr 31/1,AM 23 o pow. 261 mkw ujawnionej w KW WR1S/00011726/2. Lokal składa się z jednego pokoju o pow. użytkowej 8.31 mkw i nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w częściach wspólnych wynosi 1.44 %. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Stolarka okienna drewniana ( o wysokim stopniu zużycia); stolarka drzwiowa drewniana o wysokim stopniu zużycia technicznego; ściany-tynk o dużym stopniu zużycia technicznego, podłogi: zużyte linoleum, brak urządzeń sanitarnych, ogrzewania ,urządzeń kuchennych.

Ogólnie uznano standard wykończenia i wyposażenia za zły ze względu na jakość materiałów oraz ich stan techniczny ( widoczne ubytki w strukturze, zawilgocenia i zagrzybienia). Układ lokalu nie funkcjonalny – jedno pomieszczenie.

Teren na którym położona jest działka nr 31/1 AM-23,w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem MWU-C13 – o przeznaczeniu:1) przeznaczenie podstawowe: a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, b) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego, c) tereny zabudowy usługowej; 2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia sportowo - rekreacyjne.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 18 677 zł.

w tym wartość prawa własności lokalu - 18 037 zł.

wartość prawa własności gruntu - 640 zł.

Wadium - 3 500 zł.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

( Dz.U. nr 54, pow. 535 z póżn. zm. ) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg ograniczony jest dla właścicieli lokali mieszkalnych i usługowych budynku nr 6 przy pl. Wolności w Środzie Śląskiej .

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z kopią aktu własności lub odpisem księgi wieczystej z wpisem własności w dziale II księgi wieczystej lokalu mieszkalnego lub usługowego położonego w budynku przy pl. Wolności 6 w Środzie Śląskiej, należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej ,P-1, w terminie do dnia 09.02.2018 r. do godz. 14.00.

Zainteresowanych kupnem ww. nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1, (sala konferencyjna I piętro) dnia 16.02.2018 roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomość decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić do dnia 09.02.2018 roku na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 .

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg  wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia

umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości, oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.


 

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl.oraz bip.srodaslaska.pl