Drukuj

Konkurs na dotacje unijne w DIP

(2018-01-02)

Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje na budowę, przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. Te inwestycje procentują, bo obniżamy koszty związane z produkcją energii elektrycznej, cieplnej i wytwarzamy ją w sposób przyjazny dla środowiska.

Dolnośląska Instytucja Pośredniczą 15 grudnia br. ogłosiła konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.5 "Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny"
• Schemat 3.5.A "Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami".
• Schemat 3.5.B "Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych".

Termin naboru (składanie wniosków od dnia 16.01.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.

Informacja o konkursie (link) 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów/wnioskodawców:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
- przedsiębiorstwa energetyczne;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- jednostki naukowe;
- uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
- organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
- przedsiębiorstwa.