Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2017-11-30)

ZARZĄDZENIE NR 251/2017
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 30.11.2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień w roku 2018.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm ), uchwały Nr LIII/459/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień w roku 2018.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zm.) realizujące statutowe zadania w zakresie tematycznym niniejszego konkursu.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1)    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej,
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
W związku z realizacją Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LIII/459/17 z dnia 29 listopada 2017r.), zachodzi konieczność wydania zarządzenia w powyższej sprawie

   

   

 Burmistrz Środy Śląskiej

 

Załącznik do Zarządzenia  

treść ogłoszenia pobierz

Dokumenty do pobrania:

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania