Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2017-11-17)

 OGŁOSZENIE
Burmistrza Środy Śląskiej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXXVIII/310/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej,


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Środa Śląska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 27 listopada 2017 r. do 19 grudnia 2017 r.


w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, Pokój nr A-8, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej – www.srodaslaska.pl.
Zmiana Studium dotyczy obszaru w granicach administracyjnych gminy Środa Śląska w zakresie niezbędnym do wprowadzenia inwestycji celu publicznego, jaką jest napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna – Pasikurowice.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, w Sali nr A-8  o godz. 1100.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Środy Śląskiej z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2018 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: architekt@srodaslaska.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Środy Śląskiej.

STUDIUM_RYSUNEK

STUDIUM_TEKST_KIERUNKI

STUDIUM_TEKST_UWARUNKOWANIA

PROGNOZA_STUDIUM

RYS.1

RYS.2

RYS.3