Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2017-11-02)

OGŁOSZENIE
Burmistrza Środy Śląskiej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KulinNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej uchwały Nr XLIX/412/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 roku
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do p Śląska. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu rotokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa przestrzennym.
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do ww. planów miejscowych jest Burmistrz Środy Śląskiej.
Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, pok. nr A-7 w godzinach pracy Urzędu.