Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2017-10-23)

 Zarządzenie Nr 222/2017
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia  23 października 2017r.

w sprawie ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. „Kultywowanie polskich tradycji i wartości narodowych w ramach organizacji spotkań z okazji świąt i obchodów rocznicowych wydarzeń historycznych”.
 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  zarządza się, co następuje:

§ 1.Ogłasza się, że do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadania publicznego w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn.„Kultywowanie polskich tradycji i wartości narodowych w ramach organizacji spotkań z okazji świąt i obchodów rocznicowych wydarzeń historycznych”,  w wyniku otwartego konkursu zakwalifikowano następujący podmiot:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Środzie Śląskiej
kwota dotacji :  5000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
Oferent spełnił wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Śląskiej nr  209/2017 z dnia  28 września 2017r.  o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze: integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. „Kultywowanie polskich tradycji i wartości narodowych w ramach organizacji spotkań z okazji świąt i obchodów rocznicowych wydarzeń historycznych”.
W wyniku ogłoszenia konkursu na realizację zadania  publicznego  wpłynęła 1 oferta, która została przeznaczona do realizacji zadania publicznego w ramach wsparcia.
 
Burmistrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński