Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2017-09-28)

ZARZĄDZENIE NR  209/2017
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 28 września 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego pn. „Kultywowanie polskich tradycji i wartości narodowych w ramach organizacji spotkań z okazji świąt i obchodów rocznicowych wydarzeń historycznych”

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm. ) ,uchwały Nr XXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. oraz uchwały
nr XXXVIII/308/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. „Kultywowanie polskich tradycji i wartości narodowych w ramach organizacji spotkań z okazji świąt i obchodów rocznicowych wydarzeń historycznych”
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm. ) realizujące statutowe zadania w zakresie tematycznym niniejszego konkursu.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1.    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
2.    w Biuletynie Informacji Publicznej,
3.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości
i Współpracy z NGO.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


treść ogłoszenia

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński

Dokumenty do pobrania:

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania