Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2017-09-28)

BURMISTRZ  ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o g ł a s z a  
rokowania  na  sprzedaż  udziału  wynoszącego  9031/10000  części w w prawie  własności
nieruchomości  gruntowej oznaczonej  nr działki 163 o powierzchni 200 m kw  położonej we  wsi  Jastrzębce, objętej KW WR1S/00032716/2 zabudowanej  budynkiem  mieszkalno -  usługowym

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  33866,50 zł.
w tym udział w prawie  własności gruntu 2799,50 zł.
Zaliczka   wynosi  3 500 zł.
Obszar, w skład  którego  wchodzi przedmiotowa  nieruchomość  przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2MN) w strefie „B” i  w strefie „OW” ochrony  konserwatorskiej. Budynek  wpisany jest do  ewidencji zabytków. W ramach udziału  przysługuje prawo korzystania  z następujących  pomieszczeń: sala sprzedaży o pow. użytkowej 40.75 m kw usytuowana na parterze budynku, zaplecze o pow. użytkowej 7.67 mkw, usytuowane na  parterze budynku, pomieszczenie mieszkalne o pow. użytkowej 66.23 mkw, usytuowane na I piętrze budynku. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń  użytkowych w ramach udziału 9031/10000 części wynosi 114,65 mkw. Budynek nr 37 A posiada dach  dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, brak rynien i obróbek blacharskich. Okna  drewniane pojedyncze, na parterze okratowane. Okna na  I piętrze częściowo bez oszklenia, drzwi  wejściowe drewniane okratowane. Stropy  w  budynku  drewniane, podłoga na parterze wyłożona zniszczoną wykładziną PCV i glazurą. Stan techniczno - użytkowy budynku słaby, budynek wymaga gruntowego remontu. Do wymiany  zniszczona  stolarka  okienna i drzwiowa oraz podłogi. Ściany  zewnętrzne budynku zawilgocone, tynki  elewacyjne wymagają remontu, występują liczne ugięcia dachu. Budynek wyposażony w instalację energetyczną wodociągową i kanalizacyjną.
Nieruchomość posiada  bezpośredni  dostęp do drogi publicznej.
W dziale II  w/w księgi  wieczystej wpisano: Właściciel – Gmina  Środa Śląska w udziale 9031/10000, właściciel wyodrębnionego lokalu  użytkowego w udziale  969/10000. Budynek  nie posiada  świadectwa  charakterystyki  energetycznej. Nieruchomość  wolna jest  od  obciążeń.
Pierwszy  przetarg  na  sprzedaż  opisanej  w.w. nieruchomości  został przeprowadzony w  dniu 24.03.2017r.,drugi w  dniu 19.06.2017r., trzeci  w  dniu 28.08. 2017r.
Rokowania  zostaną przeprowadzone   w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej  Pl. Wolności 1, (sala konferencyjna I piętro) dnia  06.11.2017 roku o godz. 12:00.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki (pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy) przelewem lub wplata na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa  Śląska  Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.  w taki sposób, aby najpóżniej  w dniu 28.10.2017 r. zaliczka  znajdowała  się  na  rachunku bankowym. Datą dokonania wpłaty zaliczki jest  data  uznania  rachunku  bankowego Urzędu  Miejskiego  w Środzie Sląskiej.
Pisemne zgłoszenie do rokowań należy  złożyć w  Biurze Obsługi  Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pok. nr  P 1, na parterze, w  zamkniętej  kopercie, opisanej „Zgłoszenie do  rokowań w  sprawie  sprzedaży  udziału  wynoszącego  9031/10 000  części w prawie  własności nieruchomości   zabudowanej położonej w  Jastrzębcach”, najpóżniej  na  3  dni przed wyznaczonym terminem rokowań czyli  najpóżniej   w  dniu 30 pażdziernika 2017 r.
Zgłoszenie  powinno zawierać;
1) imię, nazwisko i  adres  albo nazwę  lub  firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest  osoba prawna lub inny  przedmiot;
2) datę  sporządzenia  zgłoszenia;
3) oświadczenie, że  zgłaszający zapoznał się  z  warunkami rokowań i przyjmuje  te  warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i  sposób  jej zapłaty;
5) proponowany sposób  realizacji dodatkowych  warunków  rokowań.

Do zgłoszenia  należy dołączyć kopię  dowodu  wpłaty  zaliczki, lub dowody stanowiące podstawę do  zwolnienia  z tego  obowiązku, w przypadku osób  wymienionych w § 5 Rozporządzenia   Rady   Ministrów z  dnia  14  września  2004 r. w  sprawie  sposobu  i trybu  przeprowadzania   przetargów oraz  rokowań na  zbycie   nieruchomości  ( Dz.U.2014.1490 ).
Zaliczka wpłacona  przez osobę, która została ustalona nabywcą nieruchomości w wyniku  rokowań  zaliczona  zostanie  na poczet ceny nabycia udziału   w  nieruchomości. Zaliczka  ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby ustalonej nabywcą nieruchomości w wyniku  rokowań, od podpisania umowy  notarialnej. Pozostałym  uczestnikom rokowań zaliczka  zostanie  zwrócona niezwłocznie w ciągu 3 dni od zakończenia rokowań, w sposób odpowiadający  formie  wnoszenia.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno  zgłoszenie spełniające  warunki określone w ogłoszeniu  o rokowaniach.
Komisja  przeprowadza  ustną część  rokowań w  zakresie  wszystkich  warunków  koniecznych do  zawarcia umowy  oraz  dodatkowych propozycji  uczestników rokowań, osobno  z każdą  z osób  zakwalifikowanych do  udziału w części ustnej  rokowań. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań  nie  mogą być  mniej  korzystne od  zawartych  w  pisemnym ogłoszeniu.
Sprzedaż   udziału   w nieruchomości  zwolniona  jest   z podatku  VAT  na podstawie  art. 43 ust.1 pkt 10 a ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług.
Cena  nabycia  nieruchomości  może  zostać rozłożona  na  raty  na  czas  nie dłuższy niż 10 lat , przy  czym  pierwsza  rata nie może  być niższa niż 30 % ceny  nieruchomości  ustalonej  w   w  drodze  rokowań i podlega  zapłacie nie później niż do dnia zawarcia  umowy przenoszącej  własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach  ustalonych przez  strony w rokowaniach.
Wierzytelność Gminy Środa Śląska w stosunku  do nabywcy z tego  tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Rozłożona na  raty  niespłacona część ceny podlega  oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy  procentowej równej stopie  redyskonta weksli stosowanej   przez  narodowy  Bank  Polski.
W dniu podpisania umowy notarialnej pierwsza rata winna znajdować się  na  rachunku bankowym  Gminy Środa Śląska . O terminie zawarcia  umowy  notarialnej nabywca  zostanie  zawiadomiony do 21  dni  od  dnia   zamknięcia  rokowań. Jeżeli  osoba ustalona na  nabywcę nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia   do  zawarcia umowy w  miejscu i  w terminie  podanym  w  zawiadomieniu, organizator  rokowań może odstąpić od  zawarcia umowy.  Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy  notarialnej  i wpisów w  księdze wieczystej  oraz  koszty  przygotowania    do  sprzedaży ponosi  nabywca.
W przypadku gdy  nabywcą nieruchomości  ustalony zostanie  cudzoziemiec w  rozumieniu ustawy z  dnia  24  marca 1920  roku  o nabywaniu  nieruchomości przez  cudzoziemców ( tekst  jednolity Dz.U . z  2014 r. pow. 1380), do  zawarcia umowy notarialnej  sprzedaży nieruchomości  nabywca  winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów  cytowanej wyżej ustawy .
Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:
- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania .
Osoby zainteresowane nabyciem  nieruchomości  mogą oglądać budynek po wcześniejszym
uzgodnieniu  terminu  z  Wydziałem Gospodarki  Nieruchomościami i  Architektury.
Przystąpienie do rokowań oznacza, że uczestnikowi znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki rokowań bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.
 
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732.
Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl. oraz  bip.srodaslaska.pl
Zastrzega się prawo  zamknięcia rokowań bez  wybrania  nabywcy.