Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2017-09-25)

Środa Śląska, dnia 25.09.2017 r.OGŁOSZENIE
Burmistrza Środy Śląskiej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Jastrzębce oraz wsi SłupNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej uchwał:
    • nr XLI/339/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce;
    • nr XLV/374/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słup.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w powiązaniu z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów miejscowych.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska do ww. planów miejscowych w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia, nazwiska, nazwy i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczą.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do ww. planów miejscowych jest Burmistrz Środy Śląskiej.
Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, pok. nr A-7 w godzinach pracy urzędu.

uchwała_XLI/339/17

uchwała_XLV/374/17