Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Środy Śląskiej

(2017-09-25)

Środa Śląska, dnia 25.09.2017 r.


OGŁOSZENIE
Burmistrza Środy Śląskiej
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej uchwał:
    • nr XLI/338/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zamiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska;
    • nr XLV/373/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do zamiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w powiązaniu z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania wyżej wymienionej zmiany studium.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do ww. zmiany studium jest Burmistrz Środy Śląskiej.
Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, pok. nr A-7 w godzinach pracy urzędu.

uchwała XLI/338/17

uchwała_XLV/373/17