Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2017-08-18)

ZARZĄDZENIE NR 171/2017
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 18 sierpniaa 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego  pn.  „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm. ) ,uchwały Nr XXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.  oraz uchwały  nr XXXVIII/308/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017r.  zmieniającej  uchwałę  Nr XXXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017  pn.  „Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku emerytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych”
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm. ) realizujące statutowe zadania w zakresie tematycznym niniejszego konkursu.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1.    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
2.    w Biuletynie Informacji Publicznej,
3.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński

treść ogłoszenia

Dokumenty do pobrania:

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania