Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-08-08)

 

 

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

 

1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane, trzy działki nr 31/4, 32/4, 33/4, AM-23 o łącznej powierzchni 978 m2, położne w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00039931/4.

Teren położony jest w centralnej części miasta, w odległości kilkuset metrów od pl. Wolności – ścisłego centrum miasta. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz grunty niezabudowane. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ul. Białoskórniczej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - działka nr 31/4, AM-23 położona jest na terenie zabudowy śródmiejskiej oraz na terenie drogi publicznej klasy D, działki nr 32/4 i 33/4, AM-23 położone są na terenie zabudowy śródmiejskiej.

    W/w działki zlokalizowane są w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefie „K” ochrony konserwatorskiej i strefie ”W” ochrony archeologicznej.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 166.260,00 zł.

Wadium - 16.626,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działek uzyskanych w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039931/4 są wolne od wpisów.

 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomościami poprzez dokonanie oględzin terenu

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 20 września 2017 roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 12 września 2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać numery działek) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto.

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl