Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-07-22)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

pierwszy i trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność gminy Środa Śląska

 

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony:

 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 57,40 m 2 położony jest na I kondygnacji budynku (parter) przy ul. Średzkiej 10 w Rakoszycach gmina Środa Śląska na działce nr 348/24 o pow. 0.1477 ha. Wejście do lokalu z dworu poprzez wiatrołap/przedpokój. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienka z WC i przedpokoju.

Układ lokalu mało funkcjonalny – wejście do pomieszczeń częściowo z przedpokoju a częściowo pomieszczenia przechodnie. Lokal do generalnego remontu : brak okien (otwory okienne zabite płytą), podłogi spróchniałe z widocznymi ubytkami, liczne zawilgocenia ścian i sufitu; brak wyposażenia kuchni i łazienki.

Budynek wielorodzinny w formie budynku 4 - lokalowego w układzie szeregowym; został wybudowany przed 1945 r., w technologi tradycyjnej, murowany o prostej architekturze. Ściany murowane z cegły ceramicznej, więźba drewniana, kryty dachówką ceramiczną. Określony stopień zużycia budynku wynosi 65% i kwalifikuje się swoją wielkością do klasy „zły”, w której poziom zużycia zawarty jest od 60-70 %. Budynek jest dwukondygnacyjny.

Udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu pod budynkiem wynosi 16.81%. Teren na którym położona jest nieruchomość objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce, oznaczony symbolem 1 MN, o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Księga wieczysta gruntu WR1S/00026662/3.

Cena wywoławcza 32 627,

w tym udział w prawie własności gruntu 8 206

wadium wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54,poz.535 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

 

Trzeci ustny przetarg nieograniczony:

 

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 9031/10000 części w prawie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym położonej we wsi Jastrzębce , przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2MN) w strefie „B” i w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków. W ramach udziału przysługuje prawo korzystania z następujących pomieszczeń: sala sprzedaży o pow. użytkowej 40.75 m kw usytuowana na parterze budynku, zaplecze o pow. użytkowej 7.67 mkw, usytuowane na parterze budynku, pomieszczenie mieszkalne o pow. użytkowej 66.23 mkw, usytuowane na I piętrze budynku. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń użytkowych w ramach udziału 9031/10000 części wynosi 114,65 mkw. Budynek nr 37 A posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, brak rynien i obróbek blacharskich. Okna drewniane pojedyncze, na parterze okratowane. Okna na I piętrze częściowo bez oszklenia, drzwi wejściowe drewniane okratowane. Stropy w budynku drewniane, podłoga na parterze wyłożona zniszczoną wykładziną PCV i glazurą. Stan techniczno - użytkowy budynku słaby, budynek wymaga gruntowego remontu. Do wymiany zniszczona stolarka okienna i drzwiowa oraz podłogi. Ściany zewnętrzne budynku zawilgocone, tynki elewacyjne wymagają remontu, występują liczne ugięcia dachu. Budynek wyposażony w instalację energetyczną wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w granicach działki nr 163 o pow. 200 mkw dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą WR1S/00032716/2. W dziale II w/w księgi wieczystej wpisano: Właściciel – Gmina Środa Śląska w udziale 9031/10000, właściciel wyodrębnionego lokalu użytkowego w udziale 969/10000.

Cena wywoławcza 33866,50,

w tym udział w prawie własności gruntu 2799,50

wadium wynosi 6 000 zł.

 

Cena wywoławcza do trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego została obniżona

o 50 % w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 24.03.2017 r., drugi przetarg odbył się dnia 19.06.2017 r.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54,poz.535 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1, (sala konferencyjna I piętro) dnia 28.08.2017 roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomość decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 22.08.2017 roku na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 .

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia

umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości, oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

 

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl. oraz bip.srodaslaska.pl