Drukuj

Wnioski na "500+" od 1 sierpnia

(2017-07-17)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, iż pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r. W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ w nowym okresie zasiłkowym trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ należy złożyć w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31. października 2017 r.

Na potrzebę kontynuacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane będą tak jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej od poniedziałku do piątku.

Dodatkowo w sierpniu i wrześniu 2017r. zostaną wydłużone godziny przyjmowania wniosków:

- poniedziałek: 08.00 – 17.00
- wtorek – piątek: 07.30 – 17.00

Warto przypomnieć, że wnioski będzie można składać za pośrednictwem internetu: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP, portalu Empatia.

 

Informujemy również, że ulegają zmianie wzory wniosków.
Aktualne wzory wniosków można pobrać na
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (link).

 

Najważniejsze zmiany w przepisach od 1 sierpnia 2017 r.

konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowująca dziecko;
• nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
• nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
• składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
• rozszerzenie katalogu dochodów;
• zmiana w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych;
• doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
• zmiana terminu uchylenia świadczenia;
• zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń:
1) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. (art. 21 ust. 4 w/w ustawy)
2) W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).;
• osobiste stawiennictwo.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Rodzina 500+" można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w pok. nr 3, pod nr tel. 71 39 60 789, e-mail: 500plus@srodaslaska.pl