Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2017-07-06)

ZARZĄDZENIE NR 148/2017
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 6.07.2017r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 pn. „Organizacja turnieju pn. „Mistrzostwa Gminne Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej”


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm ), uchwały Nr XXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. oraz uchwały nr XXXVIII/308/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 pn. „Organizacja turnieju pn. „Mistrzostwa Gminne Drużyn Mieszanych w Piłce Nożnej.”
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zm.) realizujące statutowe zadania w zakresie tematycznym niniejszego konkursu.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1.    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
2.    w Biuletynie Informacji Publicznej,
3.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

treść ogłoszenia

 


Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Rucińsk

Dokumenty do pobrania:

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania