Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-06-30)

 

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska dla mieszkańców/najemców lokali w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Malczyckiej 21 w Środzie Śląskiej

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 44 AM-25 w Środzie Śląskiej o powierzchni 197,5 m2 (przy czym część przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 78,53 m2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz udział w częściach wspólnych przy budynku mieszkalnym położonym na działce nr 43 AM-25 przy ul. Malczyckiej 21 w Środzie Śląskiej wynosi 118,97 m2). Dla działki nr 44 AM-25 w Środzie Śląskiej Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00041374/8.

 

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny za część przeznaczoną do dzierżawy na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi: 78,53 zł netto plus podatek VAT (1 zł netto plus podatek VAT/m2 gruntu).

 

Oprócz rocznego czynszu za część przeznaczoną do dzierżawy na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dzierżawca będzie zobowiązany płacić czynsz roczny za grunt
z przeznaczeniem do wykorzystania jako części wspólne
w wysokości: 5,95netto plus podatek VAT (0,05 zł netto plus podatek VAT/m2 gruntu).

 

Wadium wynosi 8,00 zł.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 31.07.2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać opis przetargu, tj. „przetarg-ul. Malczycka 21) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.08.2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (Ratusz) Pl. Wolności 1.

 

 

Umowa zostanie zawarta na okres do trzech lat, a pierwszy czynsz roczny będzie płatny w terminie do 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Czynsz może być waloryzowany jeden raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Monitorze Polskim.

Przedmiotową nieruchomość należy używać zgodnie z przeznaczeniem oraz z zasadami współżycia społecznego, z zachowaniem ładu i porządku.

Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego ponosił będzie opłaty związane z podatkiem od nieruchomości.

 

Zainteresowanych dzierżawą w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem wydzierżawiającego w związku z dzierżawą przedmiotowego gruntu.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne – mieszkańcy/najemcy lokali w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Malczyckiej 21 w Środzie Śląskiej, poza właścicielami/mieszkańcami lokali mieszkalnych, którzy użytkują pozostałe (poza przedmiotem przetargu) części rekreacyjno-wypoczynkowe w granicach działki nr 44 AM-25 przy ul. Malczyckiej 21 w Środzie Śląskiej.

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających możliwość udziału w przetargu wynosi do 31.07.2017 roku do godz. 14.30. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać na piśmie i dostarczyć
z dokumentami potwierdzającymi możliwość udziału w przetargu
do pok. nr 6 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miejskiego
w Środzie Sląskiej, Pl. Wolności 5.

Dokumenty potwierdzające możliwość udziału w przetargu:

- oświadczenie o pozostawianiu mieszkańcem/najemcą lokalu w budynku przy ul. Malczyckiej 21 w Środzie Śląskiej położonym na działce nr 43 AM-25,

- umowa najmu lokalu w budynku przy ul. Malczyckiej 21 w Środzie Śląskiej położonym na działce nr 43 AM-25 w przypadku złożenia oświadczenia o pozostawaniu najemcą lokalu.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dostarczenie w/w dokumentów oraz wpłata wadium.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 w Środzie Śląskiej w dniu 02.08.2017 r. do godz. 15.00.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczego czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu przelewem na podane konto.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732, w terminie do dnia 31.07.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl.