Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-05-12)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o g ł a s z a  
drugi ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa ŚląskaPrzedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 9031/10000 części w prawie współwłasności  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym położonej we wsi Jastrzębce  , przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2MN) w strefie „B” i  w strefie „OW” ochrony  konserwatorskiej. Budynek  wpisany jest do  ewidencji zabytków. W ramach udziału  przysługuje prawo korzystania  z następujących  pomieszczeń: sala sprzedaży o pow. użytkowej 40.75 m kw usytuowana na parterze budynku, zaplecze o pow. użytkowej 7.67 mkw, usytuowane na  parterze budynku, pomieszczenie mieszkalne o pow. użytkowej 66.23 mkw, usytuowane na I piętrze budynku. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń  użytkowych w ramach udziału 9031/10000 części wynosi 114,65 mkw. Budynek nr 37 A posiada dach  dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, brak rynien i obróbek blacharskich. Okna  drewniane pojedyncze, na parterze okratowane. Okna na  I piętrze częściowo bez oszklenia, drzwi  wejściowe drewniane okratowane. Stropy  w  budynku  drewniane, podłoga na parterze wyłożona zniszczoną wykładziną PCV i glazurą. Stan techniczno -użytkowy budynku  słaby, budynek wymaga gruntowego remontu . Do wymiany  zniszczona  stolarka  okienna i drzwiowa oraz podłogi. Ściany  zewnętrzne budynku zawilgocone, tynki  elewacyjne wymagają remontu, występują liczne ugięcia dachu. Budynek  wyposażony w instalację energetyczną  wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona  w  granicach działki  nr 163 o pow. 200 mkw dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą WR1S/00032716/2. W dziale II  w/w księgi  wieczystej wpisano: Właściciel – Gmina  Środa Śląska w udziale 9031/10000, właściciel wyodrębnionego lokalu  użytkowego w udziale  969/10000.
Cena wywoławcza  40 639 zł,
w tym udział w prawie  własności gruntu 3 359 zł
wadium wynosi 8 000 zł.
Cena  wywoławcza   do drugiego ustnego  przetargu   nieograniczonego  została obniżona  
o 40 % w stosunku  do  ceny   wywoławczej z pierwszego ustnego  przetargu   nieograniczonego.             
Nieruchomość jest  wolna od wszelkich obciążeń.
Pierwszy przetarg  odbył  się  dnia  24.03.2017 r.     
Zgodnie  z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (Dz.U.Nr.54,poz.535 z późn.zm.) sprzedaż  nieruchomości  zwolniona jest  z podatku   VAT.

Przetarg  na w/w  nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej  Pl. Wolności 1, (sala konferencyjna I piętro) dnia  19.06 .2017 roku o godz. 12:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
O wysokości postąpienia na w/w nieruchomość decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.
                                                       
Wadium należy wpłacić do dnia 14.06.2017 roku na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa  Śląska  Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 .
W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,  podlega  zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty  równej cenie  nabycia  nieruchomości  
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  wygrał przetarg od zawarcia
umowy notarialnej w terminie  ustalonym  przez  Burmistrza Środy Śląskiej. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.
Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:
- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości, oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.
Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.  

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie  do  publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.
Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.


Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732.
Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl. oraz  bip.srodaslaska.pl