Drukuj

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

(2017-05-05)

ZARZĄDZENIE NR 97/2017
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia  4.05.2017r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze:  Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych.
 

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadania publicznego w obszarze: Ochrona ekosystemu i dziedzictwa przyrodniczego gminy pn. „Organizacja spotkań i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących działania gminnych środowisk ekologicznych” „ ze względu na to, iż żadna ze złożonych ofert w ramach niniejszego konkursu nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.


§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej oraz na stronie internetowej Urzędu www.srodaslaska.pl.


§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości  i Współpracy z NGO.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu. W ramach ogłoszonego konkursu ( Zarządzenie nr 175/2017 z dnia 6 kwietnia 2017r. ) – wpłynęły dwie oferty. Żadna z ofert nie spełniła wymogów zawartych w ww. ogłoszeniu, w związku z czym zachodzi konieczność wydania zarządzenia w powyższej sprawie.

 


Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Rucińsk