Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2017-05-05)


Zarządzenie Nr 1132017
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 12 maja 2017r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego  Gminy Środa Śląska w  obszarze: ochrony i promocji zdrowia pn. „Promocja zdrowia poprzez organizowanie szkoleń oraz czynny udział w akcjach promujących zdrowy styl życia”


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zmianami ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Środa Śląska udziela się dotacji na dofinansowanie zadania publicznego w obszarze:  ochrony i promocji zdrowia pn. „Promocja zdrowia poprzez organizowanie szkoleń oraz czynny udział w akcjach promujących zdrowy styl życia” następującemu podmiotowi:

Stowarzyszenie „Mój Szczepanów”
w wysokości  2000,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
Oferent spełnił wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Środy Ślaskiej nr  84/2017 z dnia  20 kwietnia 2017r.  o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze: ochrony i promocji zdrowia pn. „Promocja zdrowia poprzez organizowanie szkoleń oraz czynny udział w akcjach promujących zdrowy styl życia”
W wyniku ogłoszenia konkursu na realizację zadania  publicznego  wpłynęła 1 oferta, która została przeznaczona do realizacji zadania publicznego w ramach wsparcia.

 

Burmistr Środy Śląskiej

Adam Ruciński