Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-05-02)

BURMISTRZ  ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o g ł a s z a 
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska


1.  Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/3, AM-1 o pow. 0,1000 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona w południowej części miejscowości. Terenie działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe  otoczenie od strony południowej stanowi działka wewnętrzna dojazdowa (nieutwardzona gruntowa) do nowo wydzielanych działek. Od strony wschodniej i zachodniej działka graniczy z działkami niezabudowanymi. Teren działki porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia terenu tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna poprowadzone są w drodze stanowiącej działkę nr 121/14.     

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 24.904,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040469/4 są wolne od wpisów.


2.  Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/4, AM-1 o pow. 0,1077 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona w południowej części miejscowości.  Terenie działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe  otoczenie od strony południowej stanowi działka wewnętrzna dojazdowa (nieutwardzona gruntowa) do nowo wydzielanych działek. Od strony wschodniej i zachodniej działka graniczy z działkami niezabudowanymi. Teren działki porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia terenu tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna poprowadzone są w drodze stanowiącej działkę nr 121/14.     

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 26.821,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów.

3. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 121/11, AM-1 o pow. 0,1053 ha położona we wsi Przedmoście uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040469/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przedmoście pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 

Działka ma kształt nieregularny czworokąta położona w południowej części miejscowości. Terenie działki nieogrodzony, porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Najbliższe  otoczenie od strony północnej i zachodniej stanowi działka wewnętrzna dojazdowa (nieutwardzona gruntowa) do nowo wydzielanych działek. Od strony wschodniej graniczy z działkami niezabudowanymi. Teren działki porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia terenu tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna poprowadzone są w drodze stanowiącej działkę nr 121/14.     

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 26.224,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego została obniżona o 20% w stosunku do cen wywoławczych z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.    

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 6 kwietnia 2017r.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:
- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.
Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.  

Przetarg  na w/w  nieruchomości odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 14 czerwca 2017 roku o godz. 12:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.
                                                      
Wadium należy wpłacić do dnia 7 czerwca 2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa  Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,  podlega  zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty  równej cenie  nabycia  nieruchomości  
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie  ustalonym  przez  Burmistrza Środy Śląskiej. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie  do  publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.
Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.
Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl.