Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-04-25)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o g ł a s z a  
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska1.  Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 200/4, AM-2 o pow. 0,1100 ha położona we wsi Rzeczyca uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00035293/1, przeznaczona  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczyca pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona w centralnej części miejscowości przy ul. Środkowej. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych, w bliskim sąsiedztwie znajduje się kościół. Działka jest nieogrodzona, teren działki płaski porośnięty dziko  rosnącą roślinnością trawiastą i krzewami, nieuporządkowany. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi.     

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 24.225,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00035293/1 są wolne od wpisów.


2. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 140/9, AM-2 o pow. 0,1364 ha położona we wsi Brodno uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00039674/4, przeznaczona  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Brodno pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną wyłącznie w układzie wolnostojącym, zabudowę zagrodową i agroturystykę.    

Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek niezabudowanych, wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od strony wschodniej działka graniczy z lokalną droga gminną o niski natężeniu ruchu. Działka ma kształt zbliżony do trapezu. Teren działki porośnięty jest dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Sieci uzbrojenia trenu tj. prąd, woda telefon poprowadzone są w drodze stanowiąca działkę nr 165/2. Studzienka kanalizacji sanitarnej znajduje się w odległości ok 5 m na działce sąsiedniej nr 195/2.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 29.904,00 zł.
Wadium wynosi 4.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00039674/4 są wolne od wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego została obniżona o 25% w stosunku do cen wywoławczych z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.     

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 16 marca 2017r.


Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:
- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.
Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.   


Przetarg  na w/w  nieruchomości odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 8 czerwca 2017 roku o godz. 1200.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.
                                                       
Wadium należy wpłacić do dnia 31 maja 2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa  Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,  podlega  zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty  równej cenie  nabycia  nieruchomości  
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie  ustalonym  przez  Burmistrza Środy Śląskiej. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie  do  publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.
Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.
Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl.