Drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

(2017-04-20)

Przedstawiam planowany porządek Obrad:  

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku Obrad.
3. Przyjęcie: protokołu nr XLI/17 z dnia 29 marca 2017 r., protokołu nr XLII/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r., z sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.
4. Usprawiedliwienia radnych.
5. Podjęcie uchwał.                                                       
6. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska” Panu Michałowi Gackowi. 
7. Sprawozdanie z realizacji   zadań  z zakresu wspierania rodziny.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie  Śląskiej za 2016 rok.
9. „45 minut dla Samorządów”.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawozdanie Burmistrza Środy Śląskiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej za I kwartał 2017 roku. 
12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Środy Śląskiej w okresie między sesjami.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.
                                      

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Grabowiecki

  

Wykaz projektów uchwał do podjęcia na Sesji Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej w dniu 26 kwietnia 2017 roku


1. Projekt uchwały nr 51/2017 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kryniczno”.
2. Projekt uchwały nr 52/2017 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jugowiec wraz z budową zatoki autobusowej”.
3. Projekt uchwały nr 53/2017 – w sprawie przyjęcia do realizacji od Województwa Dolnośląskiego zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Kryniczno”.
4. Projekt uchwały nr 54/2017 – w sprawie przyjęcia do realizacji od Województwa Dolnośląskiego zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jugowiec wraz z budową zatoki autobusowej”.
5. Projekt uchwały nr 55/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
6. Projekt uchwały nr 56/2017 – w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska”.
7. Projekt uchwały nr 57/2017 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kryniczno.
8. Projekt uchwały nr 58/2017 – w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów.
9. Projekt uchwały nr 59/2017 – w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupie mieszanej 5 i 6 – latków.
10. Projekt uchwały nr 60/2017 – w sprawie likwidacji Przedszkola nr 2 w Środzie Śląskiej przy Al. Konstytucji 3-go Maja 11.
11. Projekt uchwały nr 61/2017 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
12. Projekt uchwały nr 62/2017 – w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wymiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
13. Projekt uchwały nr 63/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.