Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-04-14)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony


na ustalenie najemcy i miesięcznej stawki czynszu najmu za wynajem pomieszczeń gospodarczych w lokalu użytkowym w miejscowości Szczepanów przy ul. Średzkiej 19, położonego na działce nr.126/3 AM-2,  o  całkowitej powierzchni użytkowej 12,60 m 2 .
Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2017r o  godz.11.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego  Środa Śląska Pl. Wolności 1

Przystępując do przetargu należy przedłożyć dowód wpłacenia  wadium wraz z dowodem osobistym.
Wadium w wysokości 40 zł. słownie złotych: czterdzieści złotych na konto PKO BP S.A O/ Środa Śląska nr 79102052420000280201587898  
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 14 zł/m2 . Postąpienie wynosi  1 zł.
Osobie wygrywającej przetarg, wadium zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu użytkowego, natomiast tym, którzy przetargu nie wygrają wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Do ustalonej miesięcznej stawki czynszu dolicza się podatek należny podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa zawarta zostanie  na czas oznaczony  od dnia 01.06.2017r.  do 31.12.2017
Pozostałe warunki umowne:
Najemcy znany jest przedmiot najmu, jego właściwości, stan techniczny i warunki użytkowania. Wynajmującemu przysługuje,w okresie obowiązywania umowy najmu, prawo podwyższenia ustalonej stawki czynszu, raz w roku o wskaźnik “cen towarów i usług konsumpcyjnych” publikowany przez GUS.
              Wynajmujący nie ponosi i nie zwraca kosztów dokonanych przez Najemcę remontów i modernizacji najmowanego lokalu. Niezależnie od  opłat  czynszu za najem lokalu, Najemca  będzie pokrywał we własnym zakresie koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, takie jak: opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki ,  energię cieplną oraz wywóz nieczystości stałych zgodnie z umowami spisanymi z dostawcami tych mediów.
Najemcy zostanie odliczony od czynszu koszt po uprzednim przedstawieniu faktur związanych  z rozbudową, przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej wykonanej przez najemcę.
                    
Bliższych  informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych  Urzędu Miejskiego
w Środzie Śląskiej  PL. Wolności 5 pok. nr 3  budynek B   tel. 39 60 748.