Drukuj

Ogłoszenie o naborze partnerów projektu

(2017-04-13)

Gmina Środa Śląska jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

Ogłasza otwarty nabór partneróww celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3.A.

Termin składania ofert:  04.05.2017r.


pełna treść ogłoszenia tutaj

Do pobrania:

1. formularz oferty  pobierz
2. wzór pełnomocnictwa pobierz