Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-04-14)

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie od 14.04.2017 r. do 04.05.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pok. nr A-7 zostanie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej do dzierżawy w  trybie bezprzetargowym na okres 10 lat
- część działki nr 176/2 AM-18 o pow. 1142 m² położona w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 13 z przeznaczeniem do wykorzystania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz jako części wspólne przy budynku mieszkalnym, na rzecz osób fizycznych.
Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl