Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2017-04-06)

ZARZĄDZENIE NR 74 /2017
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 6 kwietnia  2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2017 pn. „Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016  poz.1817 ze  zm.), uchwały Nr XXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.  oraz uchwały  nr XXXVIII/308/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017r.  zmieniającej  uchwałę  Nr XXXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016r. sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Środa Śląska
w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2017.pn. „Integracja
i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

 
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.1817 ze  zm. ) realizujące statutowe zadania w zakresie  tematycznym niniejszego konkursu.


4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości
i Współpracy z NGO.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

treść ogłoszenia


Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Rucińsk

Dokumenty do pobrania:

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania