Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-04-07)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
o g ł a s z a  
drugi ustny przetarg ograniczony na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Śląska dla mieszkańców i właścicieli lokali w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej, którzy złożyli wniosek o dzierżawę części działki nr 81/5 AM-16 położonej przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej


1. Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 81/5 AM-16 w Środzie Śląskiej o powierzchni  124,67 m2 (przy czym część przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 87 m2 oraz   udział w częściach wspólnych przy budynku mieszkalno-usługowym położonym na działce nr 81/1 AM-16 przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej wynosi
37,67 m2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Dla działki nr 81/5 AM-16 w Środzie Śląskiej Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00041510/4.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny za część przeznaczoną do dzierżawy na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi: 87 zł netto plus podatek VAT (1 zł netto plus podatek VAT/m2 gruntu).

Oprócz rocznego czynszu za  część przeznaczoną do dzierżawy na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dzierżawca będzie zobowiązany płacić czynsz roczny za grunt z przeznaczeniem do wykorzystania jako części wspólne w wysokości: 1,88 zł netto plus podatek VAT (0,05 zł netto plus podatek VAT/m2 gruntu).

Wadium wynosi 9,00 zł.

Wadium należy wpłacić do dnia 04.05.2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać opis przetargu, tj. „przetarg-nieruchomość nr 1-ul. Legnicka 6-8”) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa  Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (Ratusz) Pl. Wolności 1.

2.  Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 81/5 AM-16 w Środzie Śląskiej o powierzchni  208,67 m2 (przy czym część przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 171 m2 oraz udział w częściach wspólnych przy budynku mieszkalno-usługowym położonym na działce nr 81/1 AM-16 przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej wynosi 37,67 m2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Dla działki nr 81/5 AM-16 w Środzie Śląskiej Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00041510/4.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny za część przeznaczoną do dzierżawy na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi: 171 zł netto plus podatek VAT (1 zł netto plus podatek VAT/m2 gruntu).

Oprócz rocznego czynszu za  część przeznaczoną do dzierżawy na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dzierżawca będzie zobowiązany płacić czynsz roczny za grunt z przeznaczeniem do wykorzystania jako części wspólne w wysokości: 1,88 zł netto plus podatek VAT (0,05 zł netto plus podatek VAT/m2 gruntu).

Wadium wynosi 17,00 zł.

Wadium należy wpłacić do dnia 04.05.2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać opis przetargu, tj. „przetarg-nieruchomość nr 2-ul. Legnicka 6-8”) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa  Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2017 roku o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (Ratusz) Pl. Wolności 1.

Informacje wspólne dla nieruchomości nr 1 i nr 2:

Umowa zostanie zawarta na okres do trzech lat, a pierwszy czynsz roczny będzie płatny w terminie do 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.
Czynsz może być waloryzowany jeden raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Monitorze Polskim.
Przedmiotową nieruchomość należy używać zgodnie z przeznaczeniem oraz z zasadami współżycia społecznego, z zachowaniem ładu i porządku.   
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego ponosił będzie opłaty związane z podatkiem od nieruchomości.

Zainteresowanych dzierżawą w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu.
Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem wydzierżawiającego w związku z dzierżawą przedmiotowego gruntu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne – mieszkańcy i właściciele lokali w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej, którzy złożyli wniosek o dzierżawę części działki nr 81/5 AM-16 położonej przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Sląskiej w piśmie
nr GNA.6845.18.2016 z dnia 18.03.2016 r.
Do przetargu na dzierżawę nieruchomości nr 2 nie może przystąpić osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w przetargu na dzierżawę nieruchomości nr 1, chyba że jest ona jedyną osobą biorącą udział w przetargu na dzierżawę nieruchomości nr 2.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających możliwość udziału w przetargu wynosi do  04.05.2017 roku do godz. 14.30. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać na piśmie i dostarczyć
z dokumentami potwierdzającymi możliwość udziału w przetargu do pok. nr 6 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miejskiego w Środzie Sląskiej, Pl. Wolności 5.
Dokumenty potwierdzające możliwość udziału w przetargu:
 - oświadczenie o pozostawianiu właścicielem/mieszkańcem lokalu w budynku przy ul. Legnickiej 6-8 w Środzie Śląskiej położonym na działce nr 81/1 AM-16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dostarczenie w/w dokumentów oraz wpłata wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr A-7 w Środzie Śląskiej w dniu 05.05.2017r. do godz. 15.00.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczego czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.                                                       
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.  
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu  przelewem na podane konto.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732, w terminie do dnia 04.05.2017 r.


Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl.